සැකිලි සාකච්ඡාව:අංකුරය සංස්කරණය කරමින් පවතියි

Page contents not supported in other languages.

You are not currently logged in. While you are free to edit without logging in, your IP address (which can be used to determine the associated network/corporation name) will be recorded publicly, along with the time and date, in this page's edit history. It is sometimes possible for others to identify you with this information. Creating an account will conceal your IP address and provide you with many other benefits. Messages sent to your IP can be viewed on your talk page.

Please do not save test edits. If you want to experiment, please use the sandbox.

වෙනස්කම් සුරැකීම මගින්, භාවිතයේ කොන්දේසි වලට ඔබ එකඟ වෙයි, තවද ඔබ විසින් ඔබේ දායකත්වය වෙනස් නොකළ හැකි CC BY-SA 4.0 බලපත සහ GFDL යටතේ නිදහස් කිරීමට ඔබ එකඟ වේ. මෙය ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් වරපතේ සඳහන් ප්‍රමාණවත් ගුණනාමයක් ඇති අධිසබැඳුමක් හෝ URL ලිපිනයක් බවට ඔබ එකඟ වේ.
අවලංගු කරන්න සංස්කරණයට උදවු (නව කවුළුවක විවෘතවේ)

පිටපත් කර අලවන්න: – — ° ″ ′ ≈ ≠ ≤ ≥ ± − × ÷ ← → · §   සාකච්ඡා පිටුවලදී ඔබේ අත්සන තබන්න: ~~~~


{{}}   {{{}}}   |   []   [[]]   [[Category:]]   #REDIRECT [[]]   &nbsp;   <s></s>   <sup></sup>   <sub></sub>   <code></code>   <pre></pre>   <blockquote></blockquote>   <ref></ref>   {{Reflist}}   <references/>   <includeonly></includeonly>   <noinclude></noinclude>   {{DEFAULTSORT:}}   <nowiki></nowiki>   <!-- -->   <span class="plainlinks"></span>


සංකේත: ~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ • ¶   # ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞   ‘ ’ “ ” «»   ¤ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ € ₠ ₣ ƒ ₴ ₭ ₤ ℳ ₥ ₦ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ₮ ₩ ¥   ♠ ♣ ♥ ♦   m² m³   ♭ ♯ ♮   © ® ™
සිංහල: ං ඃ ·අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ ඏ ඐ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ඡ ජ ඣ ඤ ඥ ඦ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ ්් ා ැ ෑ ි ී ු ූ ෘ ෙ ේ ෛ ො ෝ ෞ ෟ ෲ ෳ ෴
ලතින්: A a Á á À à  â Ä ä Ǎ ǎ Ă ă Ā ā à ã Å å Ą ą Æ æ Ǣ ǣ   B b   C c Ć ć Ċ ċ Ĉ ĉ Č č Ç ç   D d Ď ď Đ đ Ḍ ḍ Ð ð   E e É é È è Ė ė Ê ê Ë ë Ě ě Ĕ ĕ Ē ē Ẽ ẽ Ę ę Ə ə   F f   G g Ġ ġ Ĝ ĝ Ğ ğ Ģ ģ   H h Ĥ ĥ Ħ ħ Ḥ ḥ   I i İ ı Í í Ì ì Î î Ï ï Ǐ ǐ Ĭ ĭ Ī ī Ĩ ĩ Į į   J j Ĵ ĵ   K k Ķ ķ   L l Ĺ ĺ Ŀ ŀ Ľ ľ Ļ ļ Ł ł Ḷ ḷ Ḹ ḹ   M m Ṃ ṃ   N n Ń ń Ň ň Ñ ñ Ņ ņ Ṇ ṇ   O o Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ǒ ǒ Ŏ ŏ Ō ō Õ õ Ǫ ǫ Ő ő Ø ø Œ œ   P p   Q q   R r Ŕ ŕ Ř ř Ŗ ŗ Ṛ ṛ Ṝ ṝ   S s Ś ś Ŝ ŝ Š š Ş ş Ṣ ṣ ß   T t Ť ť Ţ ţ Ṭ ṭ Þ þ   U u Ú ú Ù ù Û û Ü ü Ǔ ǔ Ŭ ŭ Ū ū Ũ ũ Ů ů Ų ų Ű ű Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ   V v   W w Ŵ ŵ   X x   Y y Ý ý Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ỹ ỹ Ȳ ȳ   Z z Ź ź Ż ż Ž ž   ß Ð ð Þ þ Ə ə   {{Unicode|}}
ග්‍රීක: Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ   Α α Β β Γ γ Δ δ   Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ   Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ   Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π   Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ   Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω   {{Polytonic|}}
සිරිලික්: А а Б б В в Г г   Ґ ґ Ѓ ѓ Д д Ђ ђ   Е е Ё ё Є є Ж ж   З з Ѕ ѕ И и І і   Ї ї Й й Ј ј К к   Ќ ќ Л л Љ љ М м   Н н Њ њ О о П п   Р р С с Т т Ћ ћ   У у Ў ў Ф ф Х х   Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш   Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь   Э э Ю ю Я я   ́
IPA: t̪ d̪ ʈ ɖ ɟ ɡ ɢ ʡ ʔ   ɸ ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʜ ʢ ɦ   ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ   ʋ ɹ ɻ ɰ   ʙ ʀ ɾ ɽ   ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʟ   ɥ ʍ ɧ   ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ   ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ   ɨ ʉ ɯ   ɪ ʏ ʊ   ɘ ɵ ɤ   ə ɚ   ɛ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ   ɐ ɶ ɑ ɒ   ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ   ˈ ˌ ː ˑ ̪   {{IPA|}}

කරුණාකර මතක තබාගන්න:

  • සුරකින්න යන්න එබූ සැනින්, ඔබ යෙදු වෙනස්කම් සෑමදෙනාටම එසැනින් පෙනෙනු ඇත. ඔබට පරීක්ෂාවක් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර වැලිපිල්ල භාවිතා කරන්න.
  • කරුණාකර අමතර මුලාශ්‍ර මගින් තහවුරු කරන ලද විශ්වකෝෂීය තොරතුරු පමණක් යොදන්න. කරුණාකර අපක්ෂපාති, නොනැඹුරු දෘෂ්ටිකෝණය ආරක්ෂා කරන්න.
  • කරුණාකර කතෘ විසින් ආරක්ෂා කරන ලද වෙබ් අඩවි වලින් පිටපත් කර ඇලවීම නොකරන්න – අවසරයකින් තොරව පිටපත් කල හැක්කේ පොදු වසම් සම්පත් පමණි.
"https://si.wikipedia.org/wiki/සැකිලි_සාකච්ඡාව:අංකුරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි