සැකිලි සාකච්ඡාව:අංකුරය: සංශෝධන ඉතිහාසය

වෙනස්වීම් තෝරාගැනීම: සැසඳිය යුතු වෙනස්වීම් වල රේඩියෝ බොත්තම් සලකුණු කොට එන්ටර් බොත්තම හෝ පහළින්ම ඇති බොත්තම ඔබන්න.
ආඛ්‍යායිකාව: (වත්මන්) = නවතම සංස්කරණය හා සමග වෙනස, (පෙර) = පූර්ව සංස්කරණය සමග වෙනස, සුළු = සුළු සංස්කරණය.

15 අගෝස්තු 2022

"https://si.wikipedia.org/wiki/සැකිලි_සාකච්ඡාව:අංකුරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි