„Mā-gì-dóng“ gì séng-sék

Gĭ-buōng séng-sék

Hiēng-sê biĕu-dà̤Mā-gì-dóng
Ê̤ṳ-siék bà̤-sê̤ṳ gì huŏng-sékMā-gì-dóng
Hiĕk-miêng dòng-dōi (cê-ciék)278
命名空間 ID0
Hiĕk-miêng ID11858
Hiĕk-miêng nô̤i-ṳ̀ng gì ngṳ̄-ngiòngcdo - 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Hiĕk-miêng nô̤i-ṳ̀ng gì muò-hìng維基文本
Niông gĭ-ké-nè̤ng có̤ sáuk-īngṲ̄ng-hṳ̄
Găng-sê ciā hiĕk gì nè̤ng-sóCiēu-ṳ̀ 30 ciáh nè̤ng găng-sê ciā hiĕk
Tĕ̤ng gáu ciā hiĕk gì tṳ̀ng-dêng-hióng só-luông0
Cáuk-ùi nô̤i-ṳ̀ng hiĕk-miêng gié-sáungCiáng-sê
Wikidata項目IDQ1121864
過去30天的頁面瀏覽量
0

Bō̤-hô hiĕk-miêng

Siŭ-gāiṲ̄ng-hṳ̄ sū-iū ê̤ṳng-hô (īng-uōng)
Iè-dôngṲ̄ng-hṳ̄ sū-iū ê̤ṳng-hô (īng-uōng)
檢視此頁面的保護日誌。

Biĕng-cĭk lĭk-sṳ̄

Gióng ciā hiĕk gì nè̤ngLuHungnguong Tō̤-lâung | góng-hióng
Gióng ciā hiĕk gì nĭk-gĭ2017 nièng 4 nguŏk 19 hô̤ (B3) 15:58
Cī-bŏng biĕng-cĭk nè̤ng-sóRotondus Tō̤-lâung | góng-hióng
Cī-bŏng biĕng-cĭk gì nĭk-gĭ2022 nièng 1 nguŏk 17 hô̤ (B1) 16:05
Biĕng-cĭk cūng huòi-só2
Cī-bŏng biĕng-cĭk huòi-só (guó-ké̤ṳ 30 gĕ̤ng cī-nô̤i)0
Cī-bŏng cáuk-ciā nè̤ng-só0

Hiĕk-miêng sṳ̆k-séng

Mò̤-sŭk-cê (1)
  • __消除歧义__
Īng-ê̤ṳng muò-bēng (1)

Ciā hiĕk gà̤-dēng gì muò-bēng:

在此頁面使用的Wikidata實體