Lịch sử sửa đổi của “Système universitaire de documentation”

ngày 5 tháng 1 năm 2023

ngày 27 tháng 8 năm 2021

ngày 3 tháng 7 năm 2021

ngày 25 tháng 8 năm 2020

ngày 24 tháng 8 năm 2020

ngày 20 tháng 7 năm 2018

ngày 24 tháng 6 năm 2018